วันที่   28   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ประกอบสื่อการพัฒนาในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สพม.สุรินทร์  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง