วันที่   21   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566  2  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการดำเนิน  20  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   -  เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  10  นางสาวเมธาวินี จินดา