วันที่   20   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่าย สหวิทยาเขต 1-8 และประชุมปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  35  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ