วันที่   19   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล  9  นางสาวเมธาวินี จินดา