วันที่   27   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมควบคุมภายใน  50  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-12.00   - ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  180  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์