วันที่   16   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - คณะกรรมการรับสมัครวิ่งเพื่อน้อง  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานใหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  10  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี