วันที่   26   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - รับรายงานตัว บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 60 ราย  70  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน