วันที่   14   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของเลขานุการศูนย์และผู้ดูแลระบบ(Admin) ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศูนย์การจัดการศึกษาเรียนรวม  45  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ