วันที่   7   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - รับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุปราณี นฤนาทนโรดม)  40  นางจุไรภรณ์ สิริไสย
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Video Conference  5  นางปวีณา กระเวนกิจ