วันที่   8   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว PA  56  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมผอ.กลุ่ม/หน่วย  15  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ