วันที่   29   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.สมศักดิ์ บุญโต)  35  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มส่งเสริมฯ  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี