วันที่   30   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ (ผอ.สำเริง)  35  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์