วันที่   26   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ศูนย์สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ขอใช้เป็นสนามแข่งขันสภานักเรียน  100  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์