วันที่   28   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  12  นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในระบบ DPA  5  นายธนวัตร โภคาสุข