วันที่   27   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ (สำเริง บุญโต)  70  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์