วันที่   22   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  10  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมร่างแผนงานกิจกรรม/โครงการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  20  นายวัชรา สามาลย์