วันที่   2   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครอข่ายสหวิทยาเขต 1-8  35  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตะกร้อ  80  นายสิรวิชญ์ แสนดี