วันที่   25   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนฯ  140  นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์