วันที่   20   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผอ.เชี่ยวชาญ  13  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน