วันที่   17   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานปรับพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  20  นางจิอาภา คนึงเพียร
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯ พัฒนางานกิจการลูกเสือ  20  นางสาวสุชาดา สามาลย์