วันที่   23   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  10  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  30  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - การแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปีการศึกษา 2566  5  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ