วันที่   19   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การอบรมพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  35  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - สร้างข้อสอบพนักงานราชการ  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ  15  นางสาวเมธาวินี จินดา