วันที่   18   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  50  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - สร้างข้อสอบพนักงานราชการ  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - สอบพนักงานราชการ  7  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน