วันที่   14   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  15  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมผู้ดูแลระบบ(Admin)ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  20  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ