วันที่   16   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  70  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมทางไกล รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  10  นายธนวัตร โภคาสุข