วันที่   3   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - เตรีนมห้องประชุม รับ รอง ผอ.สพม.สุริรทร์  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์