วันที่   15   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - การบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ราย  8  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565  120  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ  7  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์