วันที่   9   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - รับพนักงานราชการ  20  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - conference รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  30  นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมประธานสหวิทยาเขต  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์