วันที่   8   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - รับสมัครพนักงานราชการ  20  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน