วันที่   7   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - รับสมัครพนักงานราชการ  20  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่1/2566  30  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - รับรายงานตัว คผช. ครั้งที่ 4/2565  30  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน