วันที่   5   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกคุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ (นายสุพัฒน์ โพธิสาร)  150  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์