วันที่   1   พฤศจิกายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมศิลปหัตถกรรม  50  นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 5/2565  15  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ