วันที่   27   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)  5  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงาน ลดการใช้พลังงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาและแนวทางการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาปี 2565  13  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ผ่านโปรแกรม ZOOM (นโยบายและแผน)  10  นางสาวเสาวภา เจิมทอง