วันที่   12   พฤษภาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation : STI) Smart Intensive Farming : SIF  13  นางสาวเมธาวี ติณานันท์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2565)  10  นางจิรานุช แสนดี